Ajanda

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

02.05.2024

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre uygulanacak tevkifat oranlarında son durum aşağıdaki gibidir.

A-Mevduat Faizlerinde ve Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranları

31/7/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 1/5/2024 ile 31/7/2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan tevkifat oranları uygulanacaktır.

1) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

2) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5,

iv) Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

B- Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolardan Elde Edilen Gelir ve Kazançlar ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranları

1/5/2024 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan tevkifat oranları uygulanacaktır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5.

C-Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranları

1/5/2024 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 oranında tevkifat uygulanacaktır.

D- Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Tevkifat Oranı

1/5/2024 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

E-İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranı

1/5/2024 ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Layout 1 (resmigazete.gov.tr)

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz