Ajanda

4054 SAYILI KANUN’DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU

06.05.2024

TBMM’ye sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 34’üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 45’inci maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

İlgili maddelere yönelik Teklif;

Madde 3 ile; 4054 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 tarihli ve E:2020/67, K:2022/139 sayılı karan ile iptal edilmesi üzerine ilgili madde, kadro ihdas ve iptal yetkisi bakımından oluşan hukuki ve fiili imkânsızlığın giderilmesi ve Rekabet Kurulunun kadro, unvan ve derece değiştirme yetkisinin açıklığa kavuşturulması amacına istinaden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan diğer düzenleyici ve denetleyici kurumların kuruluş kanunlarında yer alan düzenlemelerle uyumlu olarak ve Kurumun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kurallar maddeyle açık olarak,

 "Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve anılan cetvelde yer alan kadro unvanları ile kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla dolu kadrolarda derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Kurul kararıyla yapılır."

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 4 ile; 4054 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile getirilen Rekabet Kurulu’nun soruşturma yapılmasına ilişkin kararının ilgili taraflara bildirilmesi üzerine ilgililerin savunmasının alınması zorunluluğu, soruşturma konusu iddialara ilişkin henüz bir ihlal isnadının söz konusu olmadığı ve soruşturma raporunun tekemmül etmediği soruşturma bildiriminin tebliği aşamasında tarafların daha etkin savunma yapabilmesinin sağlanması ve soruşturma süreçlerinin daha seri ilerlemesini teminen kaldırılmış ve ilgili madde,

"Kurul, başlattığı soruşturmaları soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir. Kurul, bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara gönderir."

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5 ile; 4054 sayılı Kanunun 45’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenlerin ek yazılı görüş bildirme yükümlülüğü, soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenlerin soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olmamasına rağmen ek görüş vermeleri halinde soruşturma raporunda yer alan hususların tekrarına gidildiği ve yeni bir husus ortaya konulmadığı halde soruşturma sürecini uzatması nedeniyle kaldırılmış ve ilgili madde ancak soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olması halinde yazılı görüş verebilecekleri yönünde;

"Taraflara, yazılı savunmalarım soruşturma raporunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Kurula göndermeleri tebliğ edilir. Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir. Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler, gelen yazılı savunmalar sonucunda soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olması halinde 15 gün içinde yazılı görüşlerini tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilirler."

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

(03.05.2024)

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.