Ajanda

5510 SAYILI KANUN'A EKLENEN GEÇİCİ 98'İNCİ MADDE KONULU GENEL YAZI

14.12.2023

5510 SAYILI KANUN'A EKLENEN GEÇİCİ 98'İNCİ MADDE KONULU GENEL YAZI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.11.2023 tarihli 5510 sayılı kanun'a eklenen geçici 98'inci madde Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 2.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 20'nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 98'inci maddede; “Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara dosya bazında 5.000 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılır.

 

7464 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup uygulamanın

usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

 

  1. 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir ve aylık ödemesi yapılanlar ile 2023 yılı Ekim ayı ve sonrasında gelir/aylık bağlama işlemi yapılanlardan 2023 yılı Ekim ödeme dönemi aylığını hak edenlere 5510 sayılı Kanun'un geçici 98'inci maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılacaktır.
  2. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacaktır.
  3. Gelir veya aylık almakta iken 2023 yılı Ekim ayı içindeki herhangi bir tarih aralığında; 5510 sayılı Kanun veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girecekşekilde faaliyette bulunanlar ve sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeksizin çalışanlara anılan madde uyarınca ödeme yapılmayacaktır. Ancak, ölüm geliri ve aylığı almakta olanlar hakkında bu koşul aranmayacaktır.
  4. Emekli veya hak sahibinin vefatı halinde hak edildiği halde ödenemeyen tutar varislere ödenecektir.
  5. Tahsis talebinde bulunmuş olmakla birlikte gelir veya aylık bağlama işlemi tamamlanmamış olanlardan 2023 yılı Ekim ödeme dönemini hak edenler ile zaman aşımı hükümleri uygulanmak suretiyle gelir/aylık bağlananların birikmiş gelir/aylık ödemesinin 2023 yılı Ekim ödeme dönemini de kapsayanların söz konusu ödemeleri, ilk gelir/aylık ödemesinin yapıldığı tarihten sonraki ay içerisinde olmak suretiyle Kurumca belirlenecek tarihte ödenecektir.

 

Diğer taraftan, Meyes uygulamalarında yer alan “Emekli Bayram İkramiye” görüntüleme yetkisi ile sigortalı ve hak sahiplerine 5510 sayılı Kanun'un geçici 98'inci maddesi gereğince ödeme yapılan dosya bilgileri ve ödeme tutarı ile sigortalı ve hak sahiplerine anılan madde gereğince ödeme yapılmaması durumunda ödeme yapılmama nedenine ilişkin açıklamalar görüntülenebilecektir.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.