Ajanda

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

30.11.2021

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) önemli değişiklikler yapılmış olup, Kanun kapsamında düzenlenen hususlar aşağıdaki gibidir:

Genel olarak;

Kanun ile temel olarak İİK uyarınca düzenlenen icra organizasyon ve yapısında değişiklik yapılmış olup, iş yoğunluğu ve icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde başında hakim veya savcı sınıfından biri bulunmak suretiyle icra dairelerinin gözetim ve denetiminin yapılması ve  idari işlerinin organizasyonunu sağlanması için icra dairesi başkanlığı kurulabileceği hususu düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile icra mahkemelerinin şikayet ve itirazlar bakımından denetim yetkisi ortadan kalkmamış olup, icra dairesi başkanlığının yetkisi idari niteliklidir. Ayrıca, iş yoğunluğunun fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzeninin ve iş veriminin sağlanması amacıyla icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecektir.

Yapılan diğer değişiklikler ise icranın geri bırakılması prosedürü, haciz, satış ve ihale işlemleri ile çocuk teslimi ile ilgili olup, aşağıda detaylıca bilgilerinize sunulmaktadır;

 

 1. İcranın geri bırakılması süreci ile ilgili değişiklikler:
 • İlamlı icrada icranın geri bırakılması sürecini düzenleyen İİK’nın 36.maddesinde değişiklik yapılmış olup, icranın geri bırakılmasına karar verecek olan mahkeme artık istinaf kanun yoluna başvuruda Bölge Adliye Mahkemesi veya temyiz kanun yoluna başvuru halinde Yargıtay olmayıp, takibin yapıldığı yer icra mahkemesidir.
 • İstinaf kanun yoluna başvuru üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz yolu açık olmak üzere verdiği esastan red kararlarında, icranın geri bırakılması kararı temyiz yoluna başvuru süresinin dolmasına kadar geçerliliğini koruyacaktır.

 

 1. Haciz ile ilgili değişiklikler:
 • Kıymet takdirinde değişiklik yapılmış olup, sicile kayıtlı olan mallar bakımından haczi yapan memurun kıymet takdiri yapamayacağı ve kıymet takdirinin öncelikli olarak listeye kayıtlı bilirkişiler vasıtasıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Taşınırlar hakkında muhafaza tedbirleri bakımından haczedilen ancak muhafaza altına alınmayan malların satış talebi üzerine muhafaza altına alınacağı düzenlenmiştir. Ancak, sicile kayıtlı motorlu araçlar bakımından İİK’nın 160 ıncı maddesinin saklı tutulduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre, sicile kayıtlı motorlu kara araçlar bakımından muhafaza ancak giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak ödenmiş olması kaydıyla, kıymet takdiri ve satış talebi ile birlikte yapılabilecektir.
 • İstihkak davaları ile ilgili olarak borçlu ile üçüncü kişilerin malı birlikte elinde bulundurması halinde, takibin devamına karar verilmediği sürece, şayet üçüncü kişi yedieminliği kabul ederse malın muhafaza altına alınmayacağı hususu düzenlenmiştir.
 • Abonelik sözleşmeleri bakımından 2 yıl olan haciz isteme süresi 5 yıla çıkarılmıştır.

 

 1. Satış ile ilgili değişiklikler:
 • Borçlu haczonulan malın satış talebinde bulunabilecektir.
 • Satış isteme süresi ile alakalı olarak taşınır ve taşınmazlar arasındaki ayrım ortadan kaldırılmış olup, haczonulan malların 1 yıl içerisinde satışının istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 1 yıl içerisinde satışı istenmesine rağmen satılamayan hacizli mal bakımından alacaklı için satış isteme süresi ilk sürenin sona erme tarihinden itibaren 1 yıl daha uzayacaktır.
 • Giderlerin yatırılması ile alakalı olarak satış talebi ile birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunluluğu getirilmiştir. Aksi takdirde satış talebinde bulunulmamış sayılacaktır.

Ayrıca peşin olarak ödenen miktarın satış işlemleri için yeterli olmaması durumunda, icra müdürü tarafından satış müdüründe bulunan kişiye 15 günlük süre verilecektir. Bu süre içerisinde eksik giderin tamamlanmaması halinde satış talebinde bulunulmamış sayılacaktır.

 • Kanun ile birlikte, borçlunun rızaen satış için kendisine yetki verilmesini talep edebileceği hususu hüküm altına alınmıştır. Buna göre borçlu, kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda kıymet takdiri yapılmasını, yapıldığı durumlarda ise tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde haczedilen malın satışı için yetki verilmesini isteyebilir.Ancak bunun için malın muhammen bedelinin (ve ayrıca mala rüçhanı olan alacaklar varsa bunların toplamının fazla olması halinde bu bedelin) ve mala ilişkin yapılan takip masraflarının %90’ını karşılaması aranacaktır.
 • Rızaen satış için icra müdürü tarafından kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra borçluya 15 günlük süre verilecek ve bu sürenin başlangıcından icra mahkemesinin satış onayı ile alakalı kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecektir.
 • Kanun ile getirilen önemli bir diğer değişiklik ise, açık artırma suretiyle satışın artık elektronik ortamda yapılacağıdır. Bu kapsamda, taşınır ve taşınmazların satışı ve açık arttırmasıyla alakalı İİK’nın 111,114 ve 115 inci maddelerinde tümden değişiklikler yapılmış olup, taşınır ve taşınmaz satışı arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır.
 • İhale alıcısına ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte kötü niyetle ihalenin feshi yoluna başvurunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
 • İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emredecektir.

 

 1. Çocuk teslimi ile ilgili yapılan değişiklikler:
 • İİK uyarınca çocuk teslimini düzenleyen hükümler tamamen kaldırılarak, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na getirilen ek maddeler ile hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler ile çocuğun üstün yararının esas alınması amaçlanmıştır.

İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.11.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu duyuru metni hakkında sormak istediğiniz bir soru olması durumunda tarafımızla iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

 

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

info@nazali.av.tr